EKO-DBAJ Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i remontów rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych na terenie Wielkopolski”

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii przewiertów horyzontalnych umożliwiającej przewierty m.in w gruntach niejednorodnych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnych maszyn służących do budowy i remontów rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (wiertnica horyzontalna i specjalistyczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji) oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów. Efektem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej a także wzrost zatrudnienia w spółce.

Całkowita wartość projektu: 2.706.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 770.000,00 PLN

slide-b-bg

Masz problem z kanalizacją?  Zadzwoń:  62 747 32 34

WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ!

Przedsiębiorstwo EKO-DBAJ, działa na rynku od 2003 r. Firma została wyodrębniona z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie w procesie restrukturyzacji. Doświadczenie i zbudowany potencjał techniczny pozwala realizować nadzory i eksploatację obiektów typu ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie i tłocznie ścieków.

Chcemy spełniać wymagania naszych Klientów w trosce o środowisko naturalne. Przejawia się to skutecznym oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz zagospodarowywaniem odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków i innych odpadów ulegających biodegradacji.

0
lat doświadczenia
0
kilometrów sieci kanalizacyjnych
0
przepompowni ścieków

Poznaj naszą kompleksową ofertę:

 • Nadzór i eksploatacja oczyszczalni ścieków
 • Nadzór i eksploatacja stacji uzdatniania wody i innych obiektów towarzyszących

 • Nadzór i eksploatacja przepompowni ścieków, tłoczni
 • Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Technologie bezwykopowe – przewierty sterowane HDD, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, kompleksowa usługa zgrzewania rur, wykonania przewiertu, utylizacja płuczki bentonitowej


 • Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Prowadzimy prace naprawcze kanałów oraz wydłużania sieci.

 • Oględziny kamerą inspekcyjną, kontrole legalności przyłączy kanalizacyjnych. Przy wykorzystaniu systemu wideo inspekcji realizujemy kontrolę stanu drożności rur i kanałów, kontrolę spadków kanału oraz powstających odkształceń (owalności kanału). Posiadany sprzęt pozwala wykryć i zarejestrować obrazy przeszkód, zatory, pęknięcia oraz inne uszkodzenia powstałe w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych. Archiwizacja inspekcji wykonywana na płycie DVD, do filmu można dołączyć wydruk spadków oraz raport z wyglądu kanału.

 • Usługi specjalistycznym samochodem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Masz problem z kanalizacją?  Zadzwoń:  62 747 32 34

WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ!

Obecnie przedsiębiorstwo eksploatuje 600 km sieci kanalizacyjnych, 190 przepompowni ścieków oraz trzy oczyszczalnie ścieków o przepustowości od 600 do 12 500 m3/dobę.

Przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu – samochody do czyszczenia ciśnieniowego dokonujemy przeglądów i czyszczenia sieci wodociągowo kanalizacyjnych, usuwamy niedrożności kanałów, czyścimy studzienki ściekowe i deszczowe. Usuwamy awarie, a nasze pogotowie działa całą dobę.

Kontrole legalności przyłączy prowadzone są głównie poprzez zadymianie kanałów.

Przetarg nieograniczony

EKO-DBAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, ul. ogłasza przetarg nieograniczony, nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy i remontów rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych na terenie Wielkopolski” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

FORMULARZ OFERTOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Samochód SCK

Samochód dwu funkcyjny do obsługi kanałów w zakresie 50 – 800 mm:

 • ciśnieniowe czyszczenie i udrażnianie kanałów z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu,
 • odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
 • wypompowywania wody z zalanych piwnic, dołów i zbiorników,
 • nabijanie i wpłukiwanie igłofiltrów dla odwodnienia wykopów

System wideo inspekcji

 • kontrola stanu drożności rur o przekroju od 100 – 500 mm, z wykorzystaniem kamery wysokiej rozdzielczości,
 • wykrywanie i rejestracja obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć i uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pomiar spadków i owalności kanałów,
 • profesjonalny raport + zapis na płycie DVD.

Uwaga! Warunkiem wykonania kamerowania jest odpowiednie przygotowanie i oczyszczenie kanałów! Czyszczenie kanałów należy traktować jako oddzielne zlecenie.

Dane kontaktowe:

EKO-DBAJ Sp. z o.o.

Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin
tel. 62 749 38 98
mail: sekretariat@eko-dbaj.pl

Pogotowie kanalizacyjne 24/7

tel. 62 747 32 34

Oddział Strzałkowo:

Al. Prym. Wyszyńskiego 6
(budynek Urzędu Gminy)

tel. 505 030 737
mail:  bokstrzalkowo@eko-dbaj.pl

Zarząd firmy EKO-DBAJ Sp. z o.o.

Jolanta Kaczmarek

prezes zarządu

 

Tomasz Kulczak

członek zarządu

 

Magdalena Rygowska

członek zarządu

Click edit button to change this text.